Product

HR-WISE

HR-WISE

Uit wat bestaat het product?: 

Het instrument bestaat uit generatiefilmpjes, en ondersteunend (didactisch) materiaal zoals  voorbeeld PowerPointpresentaties, kaartjes, formulieren, e.d.m. ter ondersteuning van de workshops.
De scenario’s bevatten verwijzingen naar bondige informatie en achtergronden die de workshopbegeleider nodig heeft om de workshop uit te voeren.
De generatiefilmpjes worden als ondersteunend materiaal gebruikt tijdens de workshops om de deelnemers te confronteren, inspireren en te laten reflecteren over HR- thema’s (rekrutering en selectie, ontwikkelen, motiveren, boeien, samenwerken, leidinggeven, vergaderen,…) bekeken vanuit een generatiebril. Het opzet van deze generatiefilmpjes is om stereotypen en clichés i.v.m. generaties en HR-gerelateerde thema’s uit te vergroten. Deze filmpjes zijn hierbij een luchtige introductie en worden gebruikt als “eye opener” en bewustmaking bij de deelnemers.
 Volgende workshops en generatiefilmpjes zijn uitgewerkt:

 Workshop 1: ‘De generatiebril bij rekrutering en selectie’ Workshop die de deelnemers inzicht geeft in hoe generatiekenmerken het rekruterings- en selectieproces bewust of onbewust kunnen beïnvloeden. Deelnemers krijgen hierbij zicht op het eigen (generatiegebonden) referentiekader en hoe dit het rekruterings- en selectiebeleid kan beïnvloeden.  Tevens wordt ingegaan op het expliciteren van de kenmerken van de rekrutering-     en selectiecultuur die er heerst in een organisatie en waar die mogelijk kandidaten aantrekt of afstoot.

 Workshop 2: ‘Boeien en binden van generaties’ Ervaringsgerichte oefening om de elementen die bijdragen tot betrokkenheid, engagement en motivatie van verschillende generatiegroepen te expliciteren en deze in de werkcontext aan te wenden.

 Workshop 3: ‘De generatiebril bij ontwikkelingsactiviteiten’ Ervaringsgerichte workshop om de aanpak van VTO af te stemmen op generaties: hoe kunnen leervoorkeuren van generaties in kaart gebracht worden? Hoe kunnen leeractiviteiten afgestemd worden op de leervoorkeuren van generaties?

Workshop 4: ‘Intergenerationeel leidinggeven’ In deze workshop verdiepen generaties zich in hun specifieke kijk op en stijl van leidinggeven. Deelnemers brengen ook de generatiebril van de andere generatie over leidinggeven in kaart. Stereotypen, misopvattingen en statements over leidinggeven worden benoemd en worden bediscussieerd op basis van eigen ervaringen. Op het einde van de workshop worden concrete acties en stappen geformuleerd naar het creëren van intergenerationeel leidinggeven dat tegemoet komt aan de behoeften en noden van iedere generatie.

Workshop 5: ‘Generatiesensitief vergaderen’ Workshop die de verschillende generaties bewust maakt van de  verschillen en gelijkenissen tussen  generaties wat betreft vergaderen. Er wordt ingezoomd op volgende aspecten: het leiden van een vergadering, het verslag van een vergadering, de tijd van een vergadering, de vorm van de vergadering, de verwachtingen van een vergadering,… In de verschillende generatiegroepen wordt stilgestaan bij de vraag: “ wat is een ideale vergadering voor jou?”. Op het einde van de workshops worden concrete acties en stappen geformuleerd naar het creëren van vergaderingen die tegemoet komen aan de behoeften van iedere generatie.

 Workshop 6: ‘GeneratieGPS’ In deze interactieve workshop wordt vanuit een generatiebril gekeken naar het huidige HR-beleid. Via de “GPS” brainstormmethodiek worden ideeën gegeneerd die het HR-beleid generatiesensitiever maken. De generaties verwerven inzicht verwerven in hoe de verschillende generaties op de werkvloer invulling geven aan de verschillende HR-thema’s. Op het einde van de workshop worden uit de tientallen ideeën, 3 topideeën geselecteerd die verder uitgewerkt worden in een projectfiche waarmee concreet aan de slag kan gegaan worden in de organisatie.

 Workshop 7: ‘Videoanalyse Aart Bontekoning’ Deze workshop bestaat uit 2 delen.
In een eerste deel gaat elke generatiegroep aan de slag met 2 centrale vragen:
1. “Wat wekt bij jullie de meeste werkenergie op? Maak samen een top 5.
2. Wat neemt bij jullie de meeste werkenergie weg? Maak samen een top 5”.
Tijdens deze sessie worden via video-opname de gedrags- en interactiepatronen (gelijkenissen en verschillen) per generatiegroep in beeld gebracht.
In een tweede deel wordt er een terugkoppeling gegeven in een multigenerationele groep (alle deelnemers uit de generatiegroepen) a.d.h.v. een video-analyse van maximum 5 minuten per generatie (samenvatting per generatiegroep) van de gedrags- en interactiepatronen in elke generatiegroep. De definitieve uitkomsten van deze video-analyses worden samen met de deelnemers ‘gemaakt’ en geven een beeld (bewustwording) van de potentiele invloed van iedere generatie op de evolutie van sociale patronen (lees: van het ‘updaten’ van de bedrijfscultuur) en van wat kan worden gedaan om dat proces te optimaliseren, door de generaties zelf en door ondersteuners (management en HR). Dit raakt ook de thema’s vitaliseren, duurzame inzetbaarheid en collectieve talentontwikkeling.

Generatiefilmpje 1: ‘sollicitatiegesprek: generatie X interviewt een kandidate uit generatie Y’
 Generatiefilmpje 2: ‘sollicitatiegesprek: generatie Y interviewt een kandidaat uit generatie X’Generatiefilmpje 3: ‘boeien & binden en samenwerken: overdracht van een taak van generatie X naar generatie Y

Waarom wordt het product gebruikt?: 

HR-WISE wil een instrument zijn dat organisaties een aantal hulpmiddelen aanbiedt om het bestaande beleid te analyseren en uit te bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiebewuster organisatie-  en HR-beleid met als doel om medewerkers uit alle generaties en levensfasen duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. De manier waarop HR-WISE organisaties wil ondersteunen bij dit proces varieert  van het optimaliseren en/of differentiëren van bepaalde HR-instrumenten in functie van de kenmerken en voorkeuren van bepaalde generatiegroepen tot en met het (gedeeltelijk) aanpassen van de bestaande organisatiecultuur. Er  is hierbij uitdrukkelijk aandacht voor ondersteuningsmiddelen om veranderingsprocessen bottom-up, vertrekkend bij de medewerkers, vorm te geven. HR-WISE tracht een antwoord te bieden op de drie operationele doelstellingen, namelijk, het inzicht in de verschillen en gelijkenissen tussen generaties verhogen; de samenwerking tussen de verschillende generaties  verbeteren via vernieuwende beleidsmatige en leidinggevende interventies in de organisatie en het bevorderen en verbeteren van de communicatie tussen de verschillende generaties.

Hoe wordt het product gebruikt?: 

Op de website http://www.generatiebril.be  vinden geïnteresseerden zowel generatiefilmpjes, scenario’s voor het leiden van de workshops, achtergrondinformatie, sjablonen, afdrukbaar ondersteunend materiaal en PowerPointpresentaties.  In alle sjablonen zijn hyperlinks naar ondersteunend materiaal en informatie opgenomen. De meeste workshops vereisen enkel informatie die op de site te vinden is. Indien dit niet het geval is, wordt dit aangeduid. Dit is het geval bij workshop 7.

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

HR-WISE wordt gebruikt bij een verandertraject om het bestaande beleid te analyseren en uit te  bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiesensitief organisatie- en HR-beleid met als doel om medewerkers uit alle generaties en levensfasen duurzaam en optimaal inzetbaar te houden.

Project: 
WISE
Gebruikers: 

HR-WISE omvat een aantal workshops met ondersteunend filmmateriaal die in eerste instantie   kunnen ingezet worden door eerstelijnsverantwoordelijken, leidinggevenden en HR- managers en –medewerkers om hun organisatie rond een aantal HR-thema’s meer generatiesensitief te maken. In tweede instantie kunnen heel wat workshops in open aanbod door opleidingsinstituten of vormingswerkers worden aangeboden.

Doelgroepen: 

Alle (toekomstige) medewerkers van alle generaties, ongeacht geslacht, origine of functieniveau.
De generatiefilmpjes en de workshops zijn gericht op bestaande medewerkers, teams of organisaties.