Projecten

Organisatie / Organisation: 
VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL
A:
Reep 1 9000 Gent
Projectverantwoordelijke: 
Buyens Dirk
T:
09/210 97 22
Partners: 

Het Nieuwe Teamwerken

De focus van dit voorstel gaat uit naar het Nieuwe Werken. Het is namelijk duidelijk dat het ‘werken van de toekomst’ ons allen bezig houdt. De wereld van vandaag verandert voortdurend. Maatschappelijke, technologische en economische evoluties zorgen ervoor dat zowel beleidsmakers, organisaties als werknemers een andere kijk hebben op wat dat hedendaagse werken precies betekent. Aan de hand van dit project stelt Vlerick Business School, met als partner de Arteveldehogeschool, voor om een innovatief kennisplatform te creëren. Een online platform dat teamverantwoordelijken ondersteunt bij het invoeren van dat Nieuwe Werken in hun werkcontext. Enerzijds herhaalt en filtert dit product bestaande wetenschappelijke en praktijk gebaseerde inzichten en/of tools. Het loodst teamverantwoordelijken door valkuilen, langs misstappen naar kansen en opportuniteiten om succesvol (op organisatie, team en individueel niveau) het Nieuwe Werken in te voeren. Anderzijds brengt het teamverantwoordelijken met elkaar in contact om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Daardoor speelt het product in op twee kritische succesfactoren van het Nieuwe Werken namelijk de aandacht voor een cultuurverandering (Dikkers et al. , 2004, 2007) en het belang van de leidinggevenden bij implementatie (Ryan & Kossek, 2008). Onderzoek naar de verschillende aspecten van het Nieuwe Werken toont veelvuldig aan dat het Nieuwe Werken belangrijke voordelen heeft voor zowel de individuele medewerker als de organisatie. Zo blijkt uit recent onderzoek bijvoorbeeld dat werknemers die plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken minder stress ervaren (Gajendran & Harrisson, 2007) en ook vaak gelukkiger zijn met hun job (Virick et al., 2010), of dat werknemers die in een ROWE (result oriented work environment) werken zich over het algemeen fysiek beter en gezonder voelen (Moen et al., 2011). Daarnaast blijkt Het Nieuwe Werken uit onderzoek ook positief te zijn voor de organisatie. Zo toonden twee recent meta-studies onafhankelijk van elkaar aan dat plaats- en tijdsonafhankelijk werken, in tegenstelling tot vaak gehoorde kritieken, ervoor zorgt dat er net sneller en meer kwaliteitsvol gewerkt wordt in de organisatie (Gajendran & Harrisson, 2007; Martin & MacDonnell, 2010), en dus dat de organisatie productiever en performanter is, wat zich vertaalt in hogere winstmarges. Maar als de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek voornamelijk positief zijn, waarom stappen bedrijven dan steeds vaker af van het Nieuwe Werken? Waarom trekken bedrijven, zoals Yahoo, zich vandaag volledig terug uit het Nieuwe Werken? Wat maakt nu of Het Nieuwe Werken een succes of een tegenvaller wordt? Ann Ryan en Ellen Kossek (2008) toonden recent aan dat het antwoord zit in de implementatie van het Nieuwe Werken. De ondersteunende cultuur blijkt de belangrijkste factor waarop je het verschil kan maken of het Nieuwe Werken nu een succes of een tegenvaller wordt (Dikkers et al., 2004, 2007), met (1) de steun en ondersteuning van de individuele medewerker, en (2) de steun en ondersteuning van de lijnmanager als twee cruciale succesfactoren (Ryan & Kossek, 2008). Een bevinding die trouwens bevestigd wordt door de cijfers uit een recente bevraging van Kluwer (2012), die aantoonde dat in België, ondanks het feit dat bijna vier vijfde (79%) van de werknemers zegt over de nodige technologische middelen te beschikken voor het Nieuwe Werken, meer dan de helft (54%) van de werknemers zegt dat hun organisatie nog NIET klaar is voor het Nieuwe Werken met als belangrijkste belemmeringen het gebrek aan de juiste managementstijl (54%), vrees voor verlies van sociaal contact met collega’s (41%) en het gebrek aan zelfsturingscapaciteiten vanuit de werknemers (36%). Hieruit kunnen we dan ook duidelijk afleiden dat er een nood is op de Belgische arbeidsmarkt aan een betere ondersteuning van lijnmanagers en werknemers om zo een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken te garanderen. Hiertoe willen wij binnen dit project ons steentje bijdragen niet door de ontwikkelen van een zoveelste tool maar door het opzetten van een integratief online platform gericht op leidinggevenden en hun teams (i.e., hét samenwerkingsverband tussen lijnmanager en individuele medewerkers) opdat zij zich gesteund zouden voelen bij het invoeren van Het Nieuwe Werken (vanuit de theorie én de praktijk). We willen er aldus voor zorgen dat het Nieuwe Werken in onze Belgische organisaties en teams een succes wordt, waarvan zowel de individuele werknemers, de bedrijven als de maatschappij de vruchten kan plukken.Vandaag de dag bestaat er een massa informatie rond het Nieuwe Werken. Een snelle zoektocht op google levert al gauw meer dan 1 miljoen hits op. Echter, vaak wordt er slechts op één niveau geïnformeerd of op één niveau gepeild. Bovendien wordt er vaak slechts op één aspect van Het Nieuwe Werken ingegaan. Een voorbeeld hiervan is http://www.flexibelwerken.nl/nl/test waar een Quick Scan Flexibel werken te vinden is. Hier wordt enkel gepeild naar de mate waarin de organisatie klaar is om flexibel te werken, zonder specifiek het team en/of de leidinggevende uit te lichten. Bovendien gaat men enkel dieper in op flexibel werken, terwijl het intussen duidelijk is dat Het Nieuwe Werken meer omvat dan flexibele uren of thuiswerk. Bij websites als www.hnw-toolbox.nl worden dan weer wel de verschillende niveaus aangehaald. En hoewel dit dus een rijke bron van informatie geeft, ontbreekt de integratie van de aangereikte middelen. Wat is het proces dat gevolgd moet worden, de manieren waarop een organisatie, een leidinggevende, een team, een individu kan evolueren naar meer ‘klaar zijn’ voor het nieuwe werken? Een laatste inspirerend voorbeeld is http://www.werkendriepuntnul.be. Opnieuw een website erg rijk aan informatie. Echter, de aangebrachte informatie reikt nog veel verder dan het Nieuwe Werken, hetgeen overweldigend kan overkomen voor de gebruiker. En hoewel er een aantal functionaliteiten zijn op leidinggevend niveau, is deze website niet specifiek gericht op deze doelgroep. Samenvattend is de eerste stap in de ontwikkeling van het platform ‘Het Nieuwe (team) Werken’ een inventarisatie, integratie, filtering en structurering van al deze input. Op die manier werkt het drempelverlagend, we nemen de teamverantwoordelijken bij de hand en begeleiden hen stap voor stap in de wereld van het Nieuwe Werken. De innovatieve dienstverlening situeert zich niet alleen in het verzamelen, filteren en structureren van bestaande informatie (evidence based onderzoek ontsluiten) maar ook in het genereren en/of optimaliseren van informatie/tools. Om deze stap te verwezenlijken betrekken we de bedrijfswereld zoveel mogelijk. Het doel bestaat er in om samen te groeien in kennis en kunde, specifiek op niveau van het team. Zo gaan we bijvoorbeeld bestaande tools, die vandaag de dag vaak geënt zijn op organisatieniveau, vertalen naar het teamniveau. Daarnaast gaan we videomateriaal verzamelen, alsook praktijkvideo’s, getuigenissen en praktijkvoorbeelden rond het Nieuwe Werken genereren, … Dit laat ons toe om kort op de bal te spelen, te reageren op ‘hot topics’ van het moment. Nieuw gevonden informatie, handige tips, praktijkvoorbeelden kunnen enerzijds op het platform gepost worden, maar kunnen ook via een ‘push e-mail’ naar de leden gestuurd worden. Op die manier zijn ze steeds op de hoogte van de laatste nieuwe evoluties rond Het Nieuwe Werken, worden ze eraan herinnerd bepaalde stappen te nemen en wordt een wijziging in mentaliteit gecreëerd. Wetenschap wordt vertaald naar praktijkvoorbeelden.Ten slotte, is het vernieuwend om medewerkers, specifiek leidinggevenden, samen te brengen en over te gaan op een combinatie van informatie en interactie. En hoewel je interactie misschien wel terug vindt op sites zoals LinkedIn, ontbreekt daar dan weer de inhoudelijke poot. Het voorgesteld platform beoogt een netwerk gestoeld op relevante en recente informatie, vanuit de theorie en de praktijk. Er wordt een forum aangeboden om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen (forum, chat, blogs,…). Op die manier bieden we handvaten aan afkomstig uit de academische wereld, gesterkt met ervaringen van de werkvloer. Het is net die combinatie van het academische met de ‘business’ waar zowel Vlerick Business School als Arteveldehogeschool voor gekend staan. Bovenstaande maakt dus duidelijk dat ons doel eruit bestaat om kennis toegankelijk te maken en het nieuwe projectwerk te introduceren op de arbeidsmarkt. Door een duidelijke communicatiecampagne te koppelen aan de lancering van het platform willen we meer doen dan enkel informeren omtrent het Nieuwe Werken. We willen bedrijven, leidinggevenden, teams betrekken en met elkaar in contact brengen. Het doel is te evolueren van communicatie naar ‘community’. Het oprichten van een actief netwerk van leidinggevenden dat enerzijds gevoed wordt door ervaringen vanuit de bedrijfswereld en anderzijds door ‘evidence based’ materiaal aangeleverd vanuit de academische wereld. Om een dergelijk platform tot stand te brengen doorlopen we verschillende stappen. De eerste stap bestaat uit een inventarisatie en analyse van bestaande, evidence based, onderzoeken en tools/instrumenten. Het doel van een dergelijke inventarisatie is drieledig namelijk integratie, filtering en structurering. Zoals gezegd bestaat er vandaag namelijk een massa aan informatie en ziet een leidinggevende al snel het bos door de bomen niet meer. We spreken over integratie omdat het Nieuwe Werken vaak fragmentarisch wordt besproken en er dus slechts één deelaspect wordt uitgelicht of verdiept. Filtering omdat er, zoals gezegd, een hele boel informatie te vinden is. Hieruit wordt net die informatie geselecteerd die evidence based is, gestoeld op wetenschappelijke inzichten. Structuur, ten slotte, zorgt ervoor dat het nieuwe platform overzichtelijk en gebruiksvriendelijk wordt. Eens het duidelijk is wat de gewenste inhoud en structuur is van het platform contacteren we externe partners ter ontwikkeling van de grafische en technische vereisten. Het doel is uiteraard het platform te kenmerken door een visueel aantrekkelijke vormgeving en een toegankelijk en laagdrempelig taalgebruik. Zo wordt elke leidinggevende onafhankelijk van de sector, grootte,… van zijn of haar organisatie aangesproken. De gebruiksvriendelijkheid van het platform is essentieel. In één oogopslag dient de teamverantwoordelijke die beroep doet op het platform bewust te worden van het Nieuwe Werken en de functionaliteiten die het platform hem/haar aanbiedt. Parallel aan deze fase contacteren we organisaties met als doel samen met hen onderzoek aan te gaan en nieuwe input voor het platform te genereren. We gaan dus in interactie met de bedrijfswereld met als doel het praktijk gebaseerd maken van het Nieuwe werken. Dit wordt verwezenlijkt door het verzamelen van praktijkvideo’s, het verzamelen van best practices, het testen van tools en het opnemen van opiniestukken of blogs. Nadien, wanneer het platform is opgezet, kan deze nieuwe inhoud toegevoegd worden aan het platform. Wanneer leidinggevenden dus proactief op zoek gaan naar informatie omtrent het Nieuwe Werken zal men accurate en up-to-date informatie vinden. Anderzijds, zullen bestaande leden de nieuwe informatie aangeboden krijgen via push e-mails. Zo hoeft men er niet telkens aan te denken om naar het platform te surfen. Eens het platform is opgezet, volgt een communicatiecampagne ter lancering van het initiatief.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€118 764.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€118 764.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€2 399.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€239 928.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€111 221.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€111 221.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€2 246.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€224 689.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Producten: 
Project ID: 
4828
Oproep: 
Innovatie 2013 - ronde II
Thema's: 
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
04
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
02/05/2019
Looptijd van het project: 
01/10/2013 tot 30/06/2015