Product

Professionele re-integratie van hartpatiënten

Professionele integratie tijdens revalidatie van hartpatiënten

Uit wat bestaat het product?: 

De methodiek omvat een innovatieve manier van begeleiden van personen met een hartziekte in hun eerste zes maanden nadat ze met een hartziekte geconfronteerd werden. Een methodiek op maat van hartpatiënten die vanuit het revalidatieproces ondersteuning en begeleiding biedt bij arbeidsreïntegratie.
 
Het draaiboek dat opgemaakt wordt in het kader van het project ‘professionele re-integratie tijdens revalidatie van hartpatiënten’ zal de methodiek beschrijven die ontwikkeld werd tijdens dit project.Alle verschillende fases van een trajectbegeleiding zullen hier beschreven worden zodat het draaiboek aangewend kan worden door trajectbegeleiders en andere partners om hartpatiënten in een revalidatiefase te ondersteunen. In een eerste fase wordt de aanmeldingsprocedure beschreven. Er wordt toegelicht op welke manier patiënten ingelicht worden over het project en op welke manier er gepeild wordt naar hun interesse.In een tweede fase wordt een traject opgestart. De begeleider zal in deze fase het project en de werking ervan toelichten, kennis maken met de klant, peilen naar de huidige job en trachten al een aantal afspraken te maken en deze vast te leggen in een trajectovereenkomst.In een derde fase gaat de begeleider het netwerk rond de patiënt uitbouwen en de afspraken die opgenomen werden in de trajectovereenkomst uitvoeren. In samenspraak met de patiënt wordt er contact genomen met de behandelend cardioloog en de revalidatie-arts en in een later stadium met adviserend geneesheer, arbeidsgeneesheer en werkgever. De belangrijkste taak van de begeleider in deze fase is het ondersteunen van de patiënt bij het afstemmen van al deze contacten. De begeleider zal de klant wegwijs maken in alle mogelijkheden die er zijn rond reïntegratie en zal hem begeleider bij het leggen van contacten bij adviserend geneesheer/werkgever/arbeidsgeneesheer/…  Al deze acties worden in samenspraak en naar persoonlijke behoeftes van de klant gedaan. In de vierde fase wordt het traject verder gezet na de revalidatie. Op deze manier slaan we een brug tussen de revalidatiefase en het heraantreden op de arbeidsmarkt. De begeleider zal het traject nog zo lang als nodig opvolgen en zal ingaan op mogelijke vragen die komen vanuit de patiënt. Het beëindigen van de begeleiding verloopt met wederzijdse toestemming als beide partijen van mening zijn dat een verdere begeleiding geen meerwaarde meer brengt.  De doelstelling van de professionele re-integratie van de hartpatiënten is om de patiënten indien mogelijk op een zo vlot mogelijke manier terug te begeleiden naar hun oorspronkelijke werkvloer al dan niet mits aanpassingen. Indien een werkhervatting niet meer mogelijk is, zal de begeleider samen met de patiënt een ander traject uitwerken richting andere bezoldigde arbeid of richting onbezoldigde arbeid.

Waarom wordt het product gebruikt?: 

Het product wordt gebruikt om te vermijden dat deze (grote) doelgroep van hartpatiënten anders op invaliditeit raakt. Des te langer de periode van inactiviteit duurt, des te moeilijker zal het zijn om de professionele reïntegratie van deze doelgroep mogelijk te maken.Dit product maakt het tevens eenvoudiger voor de hartpatiënten om de stap terug naar hun werkgever te zetten. De begeleider zal de patiënt inlichten over de verschillende mogelijkheden die er zijn, zal de contacten met de verschillende geneesheren faciliteren en zal fungeren als ‘luisterend oor’, als ‘steun in de rug’, ook na het aflopen van het cardiaal revalidatieprogramma. De trajecten worden zo snel mogelijk na de start van het cardiaal revalidatieprogramma opgestart om zo de evolutie in het herstel goed mee te kunnen opvolgen. De trajectbegeleider heeft niet als doel om de hartpatiënt zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen, wel om de werkhervatting in de meest optimale omstandigheden en te laten verlopen, op het meest geschikte moment.

Hoe wordt het product gebruikt?: 

Het product kan als aanbod gelden voor hartpatiënten die een vraag hebben naar professionele reïntegratie. Dit aanbod is vrijblijvend en gebeurt op vraag van de klant. Het kan op maat aangeboden worden en kan flexibel toegepast worden naargelang de gezondheidstoestand, de capaciteiten en de wensen van de betrokkene, van de werkgever....

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

Vanaf het intakegesprek in het kader van een opstart binnen het cardiale revalidatieprogramma kan het aanbod toegelicht worden aan de patiënt. Het exacte opstartmoment verschilt naargelang de gezondheidstoestand van de patiënt. Meestal vindt het eerste gesprek zo snel mogelijk na de start van het revalidatieprogramma plaats, zodat de trajectbegeleiders het verloop van het herstel zo nauw mogelijk mee kunnen volgen. Het moment waarop de eerste concrete acties plaatsvinden, hangt af van de vorderingen die de betreffende patiënt maakt en de aard van de vraag.Gezien het feit dat de begeleiders ook op vastgelegde momenten aanwezig zijn in het revalidatiecentrum, vindt er vaak informeel contact plaats tussen de begeleider en de patiënt. Dit maakt het nadenken over een hertewerkstelling gemakkelijker en zal leiden tot een snellere opstart van de begeleiding.

Gebruikers: 

Begeleidingsinstanties die actief zijn in het begeleiden van hartpatiënten. Als de methodiek positief geëvalueerd wordt, zal bekeken worden of deze  verbreed kan worden naar andere revaliderende doelgroepen. (bvb mensen met een niet aangeboren hersenletsel, mensen met een rugletsel, ...) Trajectbegeleiders worden opgeleid in het begeleiden van mensen met een hartziekte, indien de methodiek succesvol blijkt.

Doelgroepen: 

Hartpatiënten die :
- op het moment van opstart van de begeleiding bezig zijn in het cardiaal revalidatieprogramma
- die voor de opstart in het cardiaal revalidatieprogramma nog een contract hebben bij een werkgever of een zelfstandige activiteit uitvoeren.