Projecten

Organisatie: 
De Winning Werk en Zorg
A:
St.-Ferdinandstraat 1 3560 Lummen
Projectverantwoordelijke: 
_Niet Beschikbaar
Partners: 
De Winning Werk en Zorg
Lummen
Lummen
Lummen

Cooperatieve Doorstroom

De Winning is een clusternaam van 4 vzw’s met als gemeenschappelijke missie de professionele integratie van mensen uit de kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. De 4 vzw’s organiseren dit door een ganse range van onderling gerelateerde opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. Mensen coachen en begeleiden om hun talenten en ambities om te zetten in kansen is het doel.In de visietekst van deze cluster wordt verwezen naar de verhoogde vraag tot arbeidsparticipatie, inzet op innovatie en aandacht voor doorstroom van sociale economie naar reguliere economie. Hiervoor zullen de verschillende vzw’s hun werking verdiepen en verbreden door aandacht te geven aan kwaliteit, groei en innovatie; de onderlinge samenwerking verder optimaliseren en bestaande externe samenwerkingsverbanden verdiepen en nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten. De basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kwalitatieve arbeid zijn hierbij van toepassing.Naast ‘respect’ en ‘kwaliteit en professionaliteit’ is samenwerking en betrokkenheid als kernwaarde opgenomen. Interactie tussen eigen geledingen, partnerschappen, samenwerkingsverbanden en betrokkenheid van stakeholders moeten borg staan voor uitwisseling van expertise en verdere duurzame groei en ontwikkeling.Met dit project wensen we te onderzoeken welke mogelijkheden het coöperatief ondernemen kan bieden voor de toekomst. Als eerste doel stellen we de doorstroom van medewerkers uit sociaal economie die voldoende competenties hebben ontwikkeld voorop. Hiermee werken we proactief aan één van de doelstellingen van het toekomstige maatwerkdecreet. De activiteit die we wensen te ontwikkelen bevindt zich in het duurzaam beheer van bedrijventerreinen. De opstap hierbij is het ecologisch en landschappelijk geïntegreerd groenbeheer, maar in volgende fasen kan dit tot een ruimere dienstverlening leiden (klussen, horeca, opvang, mobiliteit, …).Bevoorrechte coöperanten zijn lokale en bovenlokale overheden, eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen en bedrijven zelf (reguliere bedrijven maar ook maatwerkbedrijven). De keuze voor het coöperatief ondernemen is ingegeven vanuit een grote samenwerkingsbereidheid en de wetenschap dat betrokkenheid zal leiden tot gedragenheid. Bovendien geeft deze werkvorm toegang tot het verzamelen van vrij werkingskapitaal wat de subsidieafhankelijkheid zal verminderen.Ter voorbereiding van het coöperatief ondernemen is er tussen de 4 vzw’s binnen de cluster De Winning veel afstemming geweest en ook met externe partners (ERSV, lokaal bestuur, POM, provincie, bedrijven) is deze piste gelanceerd. Voor verdere uitwerking van idee naar concept en tot slot operationele opstart is ondersteuning aangewezen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€39 143.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€47 842.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€37 279.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€124 265.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€25 483.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€31 145.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€33 381.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€90 010.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
3713
Oproep: 
Cooperatief Ondernemen
Thema's: 
MVO
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
03
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
07/01/2022
Looptijd van het project: 
01/07/2012 tot 31/12/2013
Oproepnummer: 

235