Projecten

Organisatie: 
Universiteit Gent
A:
Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Gent
W:
Projectverantwoordelijke: 
Van Avermaet Piet
T:
09 264 70 47
Partners: 
WERKERVARINGSBEDRIJVEN
Arktos vzw
Universiteit Gent
Universiteit Antwerpen
BRUSSELS ONTHAALBUREAU NIEUWKOMERS
KOM-PAS Gent
Katholieke Universiteit te Leuven
pricma vzw
Integratie en Inburgering Antwerpen

actieonderzoek 16-18 jarige nieuwkomers uit derdelanden

Dit onderzoek omvat een plan van aanpak gericht op het realiseren van een actieonderzoek om te komen tot een een integrale aanpak voor een onderwijs- en opleidingstraject afgestemd op de noden van 16- tot 18-jarige nieuwkomers uit derdelanden, zoals opgenomen in de oproepfiche 260. Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt een tijdelijk samenwerkingsverband opgericht, bestaande uit enerzijds een multidisciplinair wetenschappelijk team (SDL, Universiteit Gent; CTO KULeuven en CeMIS, Universiteit Antwerpen) en anderzijds een lokaal, praktijkgericht team (BON vzw, Onthaal Inburgering Antwerpen en Kom-Pas Gent). Het onderzoek start met een theoriegedreven stakeholders evaluatie van bestaande interventies en projecten, resulterend in een set van hypotheses en verbeterscenario’s gericht op het realiseren van een integrale aanpak voor onderwijs- en opleidingstrajecten afgestemd op de noden van 16-18-jarige nieuwkomers uit derdelanden. In een volgende fase worden deze verbeterscenario’s, in samenwerking met lokale partners en organisaties, geïmplementeerd in de pilootregio’s. De partners, betrokken bij de uitvoering van de projecten, worden op continue wijze ondersteund en begeleid door het lokale en wetenschappelijke team. De uitvoering en implementatie van de verbeteracties worden op systematische en voortdurende manier opgevolgd en in kaart gebracht. De uitvoering, begeleiding en monitoring van de verbeteracties in de drie pilootregio’s gebeuren met andere woorden op continue en parallelle wijze. Na de uitvoering van de pilootprojecten, worden de geïmplementeerde verbeteracties en veranderingsprocessen geëvalueerd via de methodiek van focusgroepen. De valorisatie van het project omvat vier componenten: 1) wetenschappelijke bevindingen en aanbevelingen, afgetoetst bij stakeholders uit de betrokken pilootregio’s en stakeholders uit minder grootstedelijke contexten; 2) een rapport met aanbevelingen en goede voorbeelden; 3) de organisatie van een seminarie voor een ruimere groep van stakeholders en relevante actoren en 4) de verspreiding van het eindrapport via de communicatiekanalen van de leden van het consortium. Doorheen het ganse onderzoekstraject wordt een toetsing aan Europese beleidsontwikkelingen en goede voorbeelden voorzien. Het onderzoeksproject is opgedeeld in 9 werkpakketten. Voor de uitvoering van de specifieke werkpakketten wordt telkens één van de leden van het consortium aangeduid als coördinator en dit op basis van de specifieke competenties en expertises. Alle leden van het consortium zijn echter betrokken bij de uitvoering van de verschillende werkpakketten en dit gedurende de ganse doorlooptijd van het onderzoeksproject. Voor het garanderen van continuïteit en samenhang bij de uitvoering van de verschillende werkpakketten, de kwaliteitsbewaking op niveau van het ganse onderzoeksproject en het realiseren van een gemeenschappelijke communicatiestrategie, wordt er ruimte voorzien voor projectmanagement. Voor de uitvoering van het onderzoek worden volgende vier functies voorzien:1) Projectmanagament (wetenschappelijk team);2) Wetenschappelijk onderzoeker (wetenschappelijk team);3) Procesbegeleider (lokaal team);4) Medewerker (lokaal team). Het onderzoek kent een doorlooptijd van 19 maanden. De totale inzet van de verschillende betrokken onderzoekers bedraagt 95 onderzoeksmaanden.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€449 697.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€149 899.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€599 596.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€363 136.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€121 045.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€44 512.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€528 694.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
4215
Oproep: 
Actieonderzoek 16-18-jarige nieuwkomers uit derdelanden
Thema's: 
Europees Integratiefonds
Programma: 
EIF 2007-2013
Prioriteit: 
01
Project status: 
Uitvoering Beëindigd
Laatste update: 
07/02/2020
Looptijd van het project: 
01/12/2012 tot 30/06/2014
Website: