Wie maakt werk van competentiechecks in Vlaamse ondernemingen?

OVERHEIDSOPDRACHT

Wat?

Op 14 december 2020 ondertekende de Vlaamse regering, samen met de sociale partners het VESOC akkoord ‘Alle Hens aan Dek’. Het ambitieuze akkoord focust op drie prioriteiten: een opleiding- en loopbaanoffensief, een inclusieve en mensgerichte digitalisering en een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen. Ook met het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ wil de Vlaamse Regering investeren in en werk maken van topprioriteiten voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt. Beide akkoorden voorzien onder meer in het initiatief van ‘Competentiechecks’.

Levenslang leren en het creëren van een leercultuur op en naast de werkvloer zijn prioriteiten die al lang op de beleidsagenda in Vlaanderen staan. In de beleidsnota 2019-2024 Werk en Sociale Economie staat dat de komende jaren maatschappelijke transformaties zoals digitalisering, vergroening, vergrijzing en migratie een impact hebben op Vlaanderen met grote uitdagingen op de arbeidsmarkt tot gevolg. Jobs zullen veranderen, verdwijnen en nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. Een sterke leercultuur en een hogere deelname aan levenslang leren is daarom belangrijk voor de wendbaarheid en veerkracht van werkenden en ondernemingen. Ondernemingen en individuen die inzetten op leren, zullen ook beter met deze transities kunnen omgaan. Daarnaast zal de aanhoudende arbeidsmarktkrapte ook niet meteen afnemen. Ondernemingen hebben er daarom alle belang bij in te zetten op de vaardigheden van hun werknemers.

Hoe?

De opdracht ‘Competentiechecks in Vlaamse ondernemingen’ voorziet daarom in het aanbieden van dienstverlening, bestaande uit begeleiding en advies met betrekking tot het inzetten op meer toekomstgericht competentiedenken en competentieversterking, aan minimaal 500 organisaties in Vlaanderen. Dit kunnen organisaties zijn uit de profit, social profit sector en lokale besturen, dit laatste voor wat betreft kinderopvang, ouderenzorg en thuiszorg. Het aanbod wordt voornamelijk gericht naar kleine ondernemingen. Dit zijn ondernemingen tot en met 50 werknemers.

De dienstverlening moet vertrekken vanuit het perspectief van de organisatie en moet maatwerk bieden in functie van de noden en de context. Gezien het grote belang dat gehecht wordt aan het bieden van maatwerk moet er begeleiding aangeboden kunnen worden over diverse types van competenties heen zoals actueel, toekomstgericht, transversaal, technisch, …. De output van de begeleiding is een plan van aanpak rond welke praktijken verankerd werden en hoe de organisatie hiermee toekomstgericht verder aan de slag zal gaan. Voor organisaties die al verder in het competentiedenken geëvolueerd zijn, moet het plan van aanpak tevens een overzicht bieden van de competentieontwikkeling (zoals bijvoorbeeld opleidingsinitiatieven en/of werkplekleren) die hieraan gekoppeld wordt. Dit op niveau van de betrokken werknemers.

Wie?

De overheidsopdracht gaat op zoek naar dienstverleners binnen de diverse percelen. De opdracht is onderverdeeld in vijf percelen met elk hun afgebakende bedrijfsactiviteiten. Een vijfde perceel werd toegevoegd om de volledige dekking van de Vlaamse arbeidsmarkt mogelijk te maken.

 • Perceel 1: Bouw/Hout/Elektriciteit/Auto sector
  Onder dit perceel vallen de volgende Paritaire Comités: 124, 149.01, 112, 142.01, 149.02, 149.04, 125 en 126
 • Perceel 2: Voeding/Chemie/Metaal/Textiel/diamant/uitzend/Papier en karton/Grafische sector
  Onder dit perceel vallen de volgende Paritaire Comités: 118, 220,116, 207, 111, 209, 120, 214, 324, 322, 136, 222, 130.
 • Perceel 3: Audiovisueel/Podiumkunsten/Vrije beroepen/Vastgoed sector
  Onder dit perceel vallen de volgende Paritaire Comités: 227, 303.1, 304, 336, 323, 226.
 • Perceel 4: Social Profit/Kinderopvang, Thuiszorg en Ouderenzorg binnen de lokale besturen/Begrafenis Sector
  Onder dit perceel vallen de volgende Paritaire Comités: 318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337, 322.01, 320 alsook de kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg die vallen onder de lokale besturen.
 • Perceel 5: Overige sectoren
  Onder dit perceel vallen alle Paritaire Comités die in de overige percelen niet opgenomen zijn. Gezien het potentieel grote volume binnen dit perceel kan een focus gelegd worden op 1 of meerdere specifieke sectoren. Hierbij wordt sterk aangemoedigd in te zetten op die sectoren die sterk getroffen zijn door de coronapandemie.

Acties?

De opdracht voorziet in het aanbieden van dienstverlening en advies aan minimaal 500 organisaties in
Vlaanderen. Dit over de diverse percelen heen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe minimaal
volgende onderdelen van de opdracht op zich te nemen:

Regie
Indien de opdrachtnemer moet samenwerken met andere entiteiten of onderaannemers, dient in
samenwerkingsverband de opdracht te worden uitgevoerd.

Begeleiding van de ondernemingen
Aanpak van de begeleidingstrajecten bij de ondernemingen met betrekking tot het inzetten op
competentieontwikkeling, rekening houdend met de context van de onderneming en het maatwerk dat
in functie daarvan moet aangeboden worden. Er dient ook rekening gehouden te worden met de visie
zoals beschreven in de selectieleidraad. De output van de begeleiding moet minimaal een plan van aanpak zijn
rond welke praktijken verankerd werden en hoe de organisatie hiermee toekomstgericht verder aan de
slag zal gaan. Minimaal moet in dit plan een link gemaakt worden met het nemen van
opleidingsinitiatieven. Voor organisaties die al verder in het competentiedenken geëvolueerd zijn, moet
het plan van aanpak tevens een overzicht bieden van de competentieontwikkeling (zoals bijvoorbeeld
opleidingsinitiatieven en/of werkplekleren) die hieraan gekoppeld wordt. Dit op niveau van de
betrokken werknemers.

Leren
Opzetten leerproces met aandacht voor inhoudelijke samenwerking rond het thema van de opdracht,
onderzoeken van de effectiviteit op het vlak van competentiedenken in organisaties, lessen trekken en
goede praktijken detecteren.

Faciliteren van onderzoek
Het Departement Werk en Sociale Economie plant een onderzoek op te starten dat zal focussen op de
resultaten en impact van deze overheidsopdracht op het vlak van:

 • Competentiedenken binnen deelnemende KMO’s en organisaties
 • Het achterliggende governancemodel voor competentiedenken op sectorniveau
  De opdrachtnemer wordt verwacht dit onderzoek te faciliteren op het vlak van:
 • Communicatie naar deelnemende organisaties
 • Samenwerking met de onderzoekers
 • Disseminatie van de resultaten naar hun netwerk
 • Deelname aan de stuurgroep van het onderzoek

Wanneer?

 • Kandidaatstelling: deadline 3 juni 2022 – 12u
 • Geselecteerde kandidaten die voldoen aan de selectiecriteria worden toegelaten een offerte in te dienen op basis van het bestek
 • Lanceren bestek: na selectiebeslissing

Meer info?

 • Kandidaatstelling via e-procurement

https://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists
https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/eten_onde...

Vragen over e-Procurement
Helpdesk e-Procurement: van 8u30-12u00 en van 13u15-16u30 via
E-mail : e.proc@publicprocurement.be (link stuurt een e-mail)
Telefoon : (+32) (0) 2 740 80 00

 • Selectieleidraad: zie bijlage

 

Kandidaatstelling moet wel steeds verlopen via e-procurement, kandidaatstellingen via andere kanalen komen niet in aanmerking!

 

Contactpersonen: 

Catherine Bonnarens

Catherine Bonnarens
T:
0492 15 82 55

Sofie Bogaerts

Sofie Bogaerts
T:
0486 91 15 51

Stefaan Windels

Stefaan Windels
T:
0468 15 93 18

Stephanie Beavis

Stephanie Beavis
T:
02/552 83 02