Werkenden en kwalificerende trajecten

Oproep
472

Wat?

Met deze oproep willen we proeftuinen financieren die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de deelname van werkenden aan beroeps- en onderwijskwalificerende trajecten verkennen, met het oog op zowel scholing, bijscholing en omscholing. De opleidingen moeten passen binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) en leiden tot een onderwijs- of beroepskwalificatie. 

De opzet van de proeftuinen verloopt in co-creatie en in partnerschap tussen werkgevers, werkgevers- en sectororganisaties en de onderwijs- of opleidingsverstrekkers, met een uitvoeringsfase in het opleidingsjaar 2020-2021 en/of 2021-2022 waarin er met werkenden een onderwijs- of opleidingstraject wordt doorlopen. 

Met de proeftuinen worden er tijdens de projectuitvoering antwoorden en (beleids)-adviezen geformuleerd op meerdere onderzoeksvragen. 

De proeftuinen zijn complementair of versterkend ten aanzien van de bestaande maatregelen en  praktijken van werkstudenten of de combinatie van het statuut van werkende met opleiding.

Wie?

Zowel koepelorganisaties, associaties, hogescholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, sectororganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, federaties,
werkgevers, onderwijsverstrekkers, opleidingsverstrekkers (inclusief VDAB), .. komen in aanmerking om een projectvoorstel in te dienen.

Voorwaarde is dat de deelname van werkenden aan minimaal één kwalificerend opleidings- of onderwijstraject wordt voorbereid en geïmplementeerd in een proeftuinsetting.

Brusselse organisaties mogen ook indienen op deze oproep.

Hoeveel?

Er is een oproepbudget van 5.000.000 euro, goed voor 20 projecten op basis van een budget van maximaal 250.000 euro per project.

Projecten kunnen maximaal 100.000 euro ESF steun (40%) en 75.000 euro Vlaamse cofinanciering (30%) ontvangen. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht. 

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker. 

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 3 januari 2020. Projectvoorstellen indienen kan tot 30 juni 2020.

De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 september 2020 en lopen voor een periode van maximaal 28 maanden.

INFOSESSIE