Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid

Oproep
445

Wat?

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het beleid gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en – systemen te ontwikkelen die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Wie?

We richten ons met deze oproep tot alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden. Deze organisaties hoeven nog geen stappen gezet te hebben op vlak van een duurzaam loopbaanbeleid. Projecten kunnen namelijk zowel werken aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid als aan de strategische integratie van deze bouwstenen in een duurzaam geheel. Op die manier beoogt deze oproep een breed publiek van organisaties, gaande van snelle groeiers die nog maar weinig stappen gezet hebben op vlak van loopbaanbeleid tot mature ondernemingen wiens loopbaanbeleid mogelijks aan herziening toe is. Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie. In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels gewest zijn dus uitgesloten van deelname.

Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de voorgaande oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid of Anders Organiseren kunnen niet indienen op deze oproep. Een promotor kan pas een vervolgproject in deze oproep starten wanneer het voorgaande project afgelopen is. Het is eveneens niet mogelijk om gelijktijdig een project binnen de oproep Werkbaar Werk - Anders Organiseren (oproep 437) in te dienen.

Acties?

In deze oproep werken projecten aan een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen de domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap, jobinhoud en uitstroom. Binnen ieder domein kunnen promotoren kiezen voor acties op de korte termijn - zogenaamde quick wins - of acties op de middellange termijn - gesitueerd op een hoger strategisch niveau. Dit laat projecten toe om zowel te werken aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid als aan de strategische integratie ervan in een duurzaam geheel. Hoewel het mogelijk is voor projecten om acties op te zetten binnen elk van onderstaande domeinen is dit geen vereiste. Essentieel is dat de organisatie kan aantonen dat de gekozen acties op maat van de onderneming zijn en in verhouding staan tot de fase waarin het loopbaanbeleid zich momenteel bevindt. Voor een dieper inzicht in de ontwikkeling van het eigen loopbaanbeleid raden we geïnteresseerde organisaties aan voorafgaandelijk een werkbaarheidsanalyse uit te voeren. Zo kunnen de uitdagingen die zich stellen op het vlak van duurzame loopbanen helder worden benoemd en kan vervolgens worden duidelijk gemaakt op welke manier de projectacties hierop zullen inspelen. Dit wordt sterk aangeraden maar is niet verplicht voor projecten binnen deze oproep.

Verder is het belangrijk dat de projectacties bijdragen aan de creatie van een beleid. Dit betekent dat alle activiteiten binnen het project gericht moeten zijn op het ontwikkelen en het testen van systemen en instrumenten voor de totstandkoming van een duurzaam loopbaanbeleid. Dit impliceert dat de structurele uitvoering van het nieuw tot stand gekomen of reeds bestaande beleid geen deel kan uitmaken van het project. Verder vallen wettelijk verplichte acties (bv. rond preventie en veiligheid op het werk, het afnemen van burn-out enquêtes…) buiten de scope van deze oproep. Ook het volgen van jobtechnische opleidingen en opleidingen inzake leiderschap is niet mogelijk binnen deze oproep. Het geven en volgen van opleidingen kan mogelijks ondersteund worden via onze oproep ‘Opleidingen in bedrijven’.

Indien je als organisatie een structurele kanteling beoogt – bv. de hervorming van een organisatie met klassiek functionele afdelingen naar een organisatie met multidisciplinaire teams die elk verantwoordelijk zijn voor een afgebakend klantensegment – dan verwijzen we graag door naar de oproep ‘Werkbaar Werk - Anders Organiseren’. Beperkt het project zich tot het finetunen – ofwel het verduidelijken van de taakverdeling – van bestaande teams, dan kan je indienen binnen de oproep Werkbaar Werk - Duurzaam Loopbaanbeleid. Als je twijfelt over welke oproep het meest geschikt is voor jouw organisatie, neem je best op voorhand contact op met een van de oproepbeheerders.

Cumul met de KMO-portefeuille van het Agentschap Innoveren en Ondernemen is niet toegestaan. Acties die reeds gefinancierd worden met middelen uit de KMO-portefeuille kunnen niet opgenomen worden in het project.

Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
  • Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

Het oproepbudget voor de oproepen ‘Duurzaam loopbaanbeleid’ en ‘Anders organiseren’ bestaat uit 7.000.000 EUR waarvan 2.800.000 EUR ESF en 4.200.000 EUR Vlaamse cofinanciering.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 augustus 2018 en staat open tot en met 31 oktober 2018 middernacht. Uiterlijk dan moeten projectvoorstellen ingediend worden. De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind januari 2019. De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 februari 2019.

Er wordt een infosessie voorzien samen met de oproep ‘Werkbaar Werk – Duurzaam loopbaanbeleid’. Op deze infosessie worden beide oproepen toegelicht.

INFOSESSIE

17 september 2018 van 13.00 tot 16.30

13.00 – 13.30 Onthaal
13.30 – 16.30 Toelichting oproepen en vraagstelling

Locatie:
Hendrik Conscience – Marie & Pierre Curie 1C15
Koning Albert II-laan 15 - 1000 Brussel
(Het Hendrik Conscience gebouw is bereikbaar via wandelafstand vanuit het NMBS-station ‘Brussel-Noord’).

Je kan inschrijven voor deze infosessie via onze website.

Indien je hierbij niet aanwezig kan zijn, is het steeds mogelijk een afspraak te maken met één van de oproepbeheerders. Ook concrete projectideeën kunnen op deze manier besproken worden.